CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN ELS CURSOS I DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

 

Aquests cursos estan dirigits a treballadors i treballadores ocupats i són totalment gratuïts.

 

DOCUMENTACIÓ

Per participar-hi és requisit imprescindible presentar la documentació que acrediti l'alta en la seguretat Social, així com fotocòpia del DNI i de la nómina.

 

TREBALLADORS DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

La normativa que regula aquests cursos estableix que el màxim de treballadors/as participants procedents de l'Administració pública és d'un 10%; per tant, la participació d'alumnat de la Administració Pública està restringida a aquest percentatge en cada un dels cursos, el qual estarà també supeditat al nombre de treballadors d'empresa privada que vulguin accedir-hi, ja que ells són el col·lectiu prioritari en aquest pla de formació.

 

REQUISITS GENERALS I PROCEDIMENT

Per formar part d'un curs és necessari emplenar el formulari d'inscripció: Annex 1

  • Una vegada complimentada i enviada la inscripció, la persona sol·licitant rebrà més informació per correu electrònic o per telèfon.
  • La tramesa de la documentació requerida, per si mateix, no atorga dret a participar en el curs; és necessari que el participant rebi confirmació d'haver estat seleccionat per a realitzar l'esmentat curs. Així mateix, si el candidat no envia la documentació adient (Fotocòpia del DNI, de la targeta sanitària i de la nòmina) no s'acceptarà la seva sol·licitud.
  •  Per a la realització dels cursos en modalitat de formació a distància o mixta amb teleformació, és requisit imprescindible que el participant disposi d'ordinador, connexió a Internet i correu electrònic.

 La inscripció i la participació en qualsevol d'aquests cursos suposa l'acceptació de les seves condicions, que es concreten en les següents:

  1. És obligatori aportar en termini i forma la documentació requerida, en cas contrari la sol·licitud no serà acceptada.
  2. Quan els inscrits siguin avisats del començament del curs, han de comunicar qualsevol canvi en les dades comunicades en l'Annexe 1, molt especialment si ha deixat de treballar o ha passat a fer-ho per a l'Administració Pública.
  3. El participant es compromet a realitzar el curs en la seva totalitat, una vegada hagi començat, i comunicarà qualsevol canvi que es produeixi tant en la seva participació com en les dades que hagin estat aportades prèviament.

 

Per ampliar la informació o en cas de dubte, contacta amb el telèfon pels cursos a distancia i presencials.

Informació

Cursos a distancia:

Telf.:     971 757 271

E-mail: formacio@baleares.ugt.org

Cursos presencials:

Telf.:     971 763 580

Fax:       971 750 009