Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal
Desplazarse hacia arriba
Inicio de sesión

Síguenos en:

Iniciar sesión

Legislació

Resolución de 24 abril de 2009 

Resolució de la Secretaria d'Estat de la Seg. Social per la qual es pública la modificació de l'Acord d'encomana de gestió amb el INSHT, per al desenvolupament durant l'any 2009, de determinades activitats de prevenció corresponents a l'àmbit de Seg. Social. 

Orden PRE/864/2009

Inclusió de substàncies actives, diòxid de carboni i difenacum en Annex I del RD 1054/2002.

Orden TIN/971/2009

Compensació de gastos de transport d'asist. sanitària derivada de riscos professionals

Real Decreto 327/2009 

Modificación del RD 1109/2007 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

Real Decreto 330/2009

Modificación del RD 1311/2005 Protección de la s/salud frente a los riesgos derivados de la exposición a vibraciones mecánicas.

Real Decreto 488/1997

Relatiu a la Prevenció de riscos amb PVD (pantalles de visualització de dades. Ex: ordinadors).

Real Decreto 39/1997

Relatiu al reglament dels Serveis de Prevenció.

Real Decreto 298/2009 

Modificació del RD 39/1997 relatiu al reglament dels Serveis de Prevenció

Real Decreto 171/2004

Relatiu a la coordinació d'activitats empresarials.

Real Decreto 286/2006

Relatiu als riscos relacionats amb l'exposició.

Real Decreto 485/1997

Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.

Real Decreto 486/1997

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Real Decreto 487/1997

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació de càrregues.

Real Decreto Legislativo 1/1995

Pel que s'aprova el text refós de la llei de l´ Estatut dels Treballadors.

Real Decreto 1627/1997

Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

Real Decreto 1488/1998

Adaptació de la legislació de PRL a l` Administració General de l'Estat.

Real Decreto 1216/1997

Relatiu a les disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball a bord dels vaixells de pesca.

Real Decreto 1215/1997

Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball pels treballadors.

Real Decreto 773/1997

Relatiu a la utilització dels treballadors d´ EPI ( equips de protecció individual).

Real Decreto 665/1997

Relatiu als riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball.

Real Decreto 664/1997

Relatiu als riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.

Real Decreto 216/1999

Relatiu a la P.R.L dels treballadors en l'àmbit de les empreses de treball temporal.

Real Decreto Legislativo 5/2000 

RD Legislatiu pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'ordre Social.

Ley 31/1995

Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Ley 54/2003

Llei de Reforma del marc normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals.

 RD 1755-2007.pdf  De prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas armadas y la organización de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa.
 RD 1932-1998.pdf  De adaptación de los Capitulos III y IV de la Ley 31/95, de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales, al ámbito de los centros y establecimientos militares.
 RD 640-2011.pdf  Por el que se modifica el RD 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas armadas y de la organización de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa.
 RD 67-2010.pdf  De adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la  Administracción General del Estado.
   
   
   
   
   

Sede Central de UGT Baleares

Dirección: Calle Font i Monteros, 8

Código Postal: 07003 Palma de Mallorca

Teléfono: 971 764 488 Fax: 971 204 084

UGT Baleares  |  Contacto

Powered by SD-a.com