Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal
Desplazarse hacia arriba
Inicio de sesión

Síguenos en:

Iniciar sesión

Comunicació, 04/12/2008
VI Comité UGT Balears
Resolucions aprobadas dia 3 de desembre
UGT Balears

RESOLUCIÓ DEL SISÈ COMITÈ UGT-ILLES BALEARS

Palma de Mallorca, 3 de desembre de 2008

En el dia d’avui s’ha desenvolupat el 6è Comitè Ordinari de la Unió General de Treballadors de les Illes Balears, màxim òrgan entre congressos del sindicat. Entre d’altres coses, aquest comitè ha debatut la situació social política i econòmica actual i ha avaluat el diàleg social a aquesta Comunitat Autònoma.

En el que fa referència a la situació actual, no pot per més que expressar la seva preocupació per l’escenari incert en que es mou l’economia amb els resultats de destrucció d’ocupació, voltant el 4%, l’increment d’un 45% de l’atur i la caiguda en picat de la contractació registrada. I tot això en un panorama de crisi econòmica i de descens del PIB.

Aquest Comitè vol expressar el seu reconeixement en positiu del RD Llei 9/2008 de 28 de novembre, pel qual es crea un Fons Estatal d’Inversió Local i un fons especial de l’Estat per a la dinamització de l’economia i l’ocupació. Després d’haver analitzat aquest RD Llei i considerant-lo en global com a positiu pel que representa, consideram que hi ha algunes mancances. Una d’elles és el curt espai de temps que tenen els ajuntaments per aprovar la contractació de les obres finançades. Una altra és el que fa referència a la contractació d’aturats ja que el sindicat troba que s’han de prioritzar aquells aturats que no perceben cap prestació d’atur i després els que en reben.

No oblidem que un gran nombre d’aturats d’aquesta comunitat no tenen drets de prestació per atur i haurien de ser ells els prioritaris en ser contractats. També pel que fa referència a la prestació d’assistència, cooperació jurídica i tècnica en els municipis per a la preparació i gestió de les sol·licituds de finançament d’obres regulades a l’esmentat Reial Decret Llei,

consideram que és de la màxima urgència que els Consells Insulars comencin a preparar equips que integrin totes aquestes disciplines perquè ni un sol recurs que pogués arribar amb aquesta finançament es perdi. Emplaçam a la Delegació de Govern a que creï la Mesa de seguiment de les obres aprovades i subjectes en aquest RD Llei que estigui integrada pels sindicats, federacions de municipis de les Illes Balears, Govern de les Illes Balears, patronal i la pròpia Administració Central de l’Estat.

Per finalitzar amb aquest tema, reivindicam un cop més que aquest fons estatal ha de ser complement de les inversions que les Administracions Locals tenien previstes executar a l’any 2009, mai s’han d’utilitzar per substituir-les o per amortitzar llocs de feina a l’Administració Pública.

Aquest Comitè també ha analitzat la situació política actual d’aquesta CA. No som partidaris que es convoquin eleccions autonòmiques anticipades però pensam que s’ha de produir una dignificació de la vida política i això passa per que tots aquells diputats que siguin imputats en causes per tots conegudes presentin la seva dimissió al Parlament

Davant la dràstica reducció de plantilla a les empreses subcontractades a IB3, aquest Comitè expressa el seu total suport a les reivindicacions dels treballadors afectats per aquest retall de personal.

Rebutjam la política duta a terme per IB3 radio i televisió de prestamisme laboral, exigint que es defineixi un model de televisió pública plural que es basi en l’essència de servei públic i que s’internalitzi el servei; la qual cosa representaria excloure el prestamisme laboral, donar estabilitat a l’ocupació dels treballadors i treballadores i millorar les condicions sociolaborals de les plantilles.

Emplaçam l’Ens públic i el Govern a que compleixin els seus compromisos d’internalització dels seus serveis i de garantir l’estabilitat dels treballadors i treballadores de les subcontractes d’IB3

Aquest Comitè també ha analitzat l’evolució del diàleg social produït aquest darrer any entre el Govern Balear i els agents econòmics i socials, el qual consideram molt positiu. S’han acordat mesures encaminades a corregir un model econòmic obsolet des d’una perspectiva productiva, amb acords a industria, comerç, sector primari, fons europeus, i+d...

En matèria d’ocupació i cohesió social s’han acordat punts referents al capital humà, la modernització del SOIB, mesures per a millorar l’estabilitat en l’ocupació i per a reduir l’alta taxa d’accidentabilitat. També s’han acordat temes referents a responsabilitat social corporativa. En l’àmbit turístic s’han acordat algunes matèries de baix calat a l’hora que hem constatat les enormes dificultats per concertar en temes turístics de calat (tot inclòs, canvi d’ús, etc.).

També hem constatat l’elevat increment que té per 2009 el SOIB en partides pressupostaris de recursos propis per part del Govern, com ara el subsidi de 350€ a desocupats sense cap prestació, a l’igual que la contractació amb durada màxima de sis mesos a desocupats sense cap tipus de prestació. Consideram irrenunciable el diàleg social pels efectes que aquest té en el conjunt dels ciutadans de les Illes, encara que també hi ha una mancança de voluntat política de concertació per part dels Consells Insulars i grans municipis de les Illes Balears. Per tot això, aquest Comitè vol emplaçar els consells insulars, els ajuntaments de Palma, Eivissa, Maó, Ciutadella, Manacor, Calvià, Inca, Llucmajor, etc. a obrir Meses de concertació social que tenguin com a finalitat millorar en el social i econòmic la situació dels seus veïnats.

. Aquest Comitè considera que la directiva del temps de treball que permet l’ampliació de jornada laboral de 65 hores setmanals suposa una regressió de les fites aconseguides pel conjunt de la classe treballadora.

Aquest Comitè vol expressar la seva confiança en que el Parlament Europeu que es reuneix els dies 16 i 17

de desembre rebutgi l’esmentada directiva. A la vegada, manifestam el nostre suport a la concentració que la Confederació Europea de Sindicats ha convocat pel proper dia 16 i que es durà a terme a Estrasburg. Aquest acte té com a finalitat que el Parlament d’Europa rectifiqui la posició adoptada el passat 5 de novembre per part de la Comissió d’Ocupació Europea.

Així mateix, el Comitè de la UGT ha decidit donar suport en tots els seus terminis a la campanya de la Confederació Europea dels Sindicats, amb el lema: “Lluita contra la crisi. Prioritat en l’ocupació, en els salaris i en els drets dels treballadors i treballadores”.

En el dia d’avui, es celebra el Dia Internacional de la Discapacitat. Aquest Comitè sol·licita a les administracions públiques, a les organitzacions empresarials i a la resta de les unions sindicals que estableixin mesures d’integració dels discapacitats al mercat laboral, proposant com a model el que contempla la Llei 7/2007 de l’Estatut Bàsic dels Empleats Públics, el qual estableix un mínim del 5% de les places que ofereixen en la seva oferta d’ocupació.

Per finalitzar, dins l’actual context de crisi global en la que estem immersos i la seva incidència negativa sobre el mercat de treball, aquest Comitè d’UGT-Illes Balears emplaça al conjunt de les administracions públiques a implementar els recursos econòmics i demés mesures que permetin accelerar el desenvolupament de la Llei de Dependència, la qual consideram una eina amb dos caires: eficaç per a la creació de llocs de treball i cobrir les necessitats de les persones en situació de dependència.

 

 
 

Sede Central de UGT Baleares

Dirección: Calle Font i Monteros, 8

Código Postal: 07003 Palma de Mallorca

Teléfono: 971 764 488 Fax: 971 204 084

UGT Baleares  |  Contacto

Powered by SD-a.com