Omitir los comandos de cinta
Saltar al contenido principal
Desplazarse hacia arriba
Inicio de sesión

Síguenos en:

Iniciar sesión

Comunicació, 08/07/2008
Signat pel Govern i els Agents Socials
La Mesa de Mobilitat arriba a un acord.
El Pacte per la Competitivitat continua donant fruits


El passat 24 de novembre de 2007 les organitzacions empresarials i sindicals més representatives acordarem amb el Govern de les Illes Balears les BASES PER AL DIÀLEG SOBRE EL PACTE PER LA COMPETITIVITAT, L’OCUPACIÓ I LA COHESIÓ SOCIAL EN LES ILLES BALEARS.

En el preàmbul d’aquest document es va recollir que per aconseguir els objectius d’aquest gran pacte havien de participar els agents econòmics i socials més representatius i així poder arribar a amples acords sobre els temes de major importància de caire econòmic i social que afecta als ciutadans i ciutadanes de les Illes. Un dels objectius que ens marcàrem per la seva importància va ser el de disposar d’una adequada xarxa d’infraestructures de transport, la qual cosa requereix escometre projectes que permetin una mobilitat al servei de les persones, eficient i que a la vegada conformi un transport terrestre sostenible, així com un servei de transport aeri i marítim que permeti cohesionar un territori pluriinsular com és ara la CA de les Illes Balears.

Durant moltes setmanes, la Submesa de mobilitat ha analitzat el DAFO (diagnòstic) del transport terrestre, amb les seves debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats i el mateix s’ha fet amb el marítim i aeri, arribant a la conclusió que el transport satisfà drets socioeconòmics indispensables pels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, tant per la seva situació geogràfica com per la seva principal activitat econòmica: el turisme. L’organització adequada ha de contribuir de manera important a conformar una nova concepció de la ciutadania social, els efectes de la qual han d’incentivar el desenvolupament de la qualitat de les prestacions i la garantia de les obligacions de servei públic.

Per fer front a aquest repte, varem arribar a l’acord d’accentuar el caràcter públic del transport per la naturalesa de la prestació (qualitat, obligació de servei públic i valor social). El sector públic ha de reservar amb caràcter intransferible el seu paper de planificador polític, regulador i controlador d’aquesta activitat per a garantir els interessos generals i el principi de solidaritat.

En el dia d’avui, el President del Govern de les Illes Balears, els sindicats UGT i CCOO i la patronal CAEB signarem un acord històric que representarà que la nostra CCAA deixarà de ser la que té els ràtios més baixos en transport públic en relació a la població i modalitat de trajectes.Aquest Acord consisteix:

Transport ferroviari:

1- Ampliació de la xarxa ferroviària:

- Reobertura de la secció Manacor-Artà, amb possible extensió fins a Cala Rajada (190.000.000.-€)
- Línia Sa Pobla-Alcúdia (92.000.000.-€)
- Primera fase del tramvia de la Badia de Palma (Palma-Aeroport) (257.000.000.-€)
- Desdoblament de les vies entre Inca i l’estació enllaç (14.279.000.-€)

2- Millorar el servei ferroviari:

- Electrificació de les línees (24.500.000.-€)
- Compra de material mòbil (55.000.000.-€)
- Increment de freqüències
- Millora de les estacions

Transport per carretera:

3- Augmentar la competitivitat dels serveis regulars

4- Millorar i reorganitzar els serveis

5- Racionalitzar la xarxa de transport regular

6- Infraestructures de xarxa viària:

7- Estudiar la mobilitat del transport rural i promoure solucions amb el titular de la infraestructura.

Transport públic:

8- Fomentar la demanda turística cap a l’ús del transport públic en hores vall

9- Fer accessible la totalitat de la xarxa de transport públic a les persones amb mobilitat reduïda (4.000.000.-€)

10- Aplicació de noves tecnologies a la organització, gestió, control i ús del transport públic

11- Establiment de punts d’atenció de viatgers12- Fomentar acords amb les Entitats Locals i Consells Insulars per a la millora tant del transport municipal com intermunicipal, amb especial referència a l’Ajuntament de Palma.

13- Promoure l’extensió del recorregut del transport públic als polígons industrials i Parcs Tecnològics

Intermodalitat

14- Promoure la complementarietat i la coordinació entre mitjans de transport

15- Fomentar implantació i millora dels aparcaments a les estacions i baixadors del tren

16- Potenciar el servei bus-tren:

a) Ampliar les connexions territorials
b) Incrementar l’oferta

17- Construcció de l’estació d’autobusos de Palma, Ciutadella, Maó, Eivissa, Sant Antoni i Santa Eulàlia.

18- Fomentar el transport no motoritzat

19- Campanyes de conscienciació de la conveniència de reduir la mobilitat motoritzada

20- Foment d’un transport sostenible. Afavorir els mitjans menys contaminants

21- Estudiar fórmules per optimitzar la logística del transport de mercaderies aeri i marítim

22- Realitzar estudis de mobilitat específics cap a les grans àrees de treball i proposar solucions.

Transport marítim

1) Desenvolupament del marc normatiu de transport marítim pel que fa al transport interilles.

2) Impulsar la coordinació d’horaris entre el transport públic i els horaris dels vaixells (intermodalitat).3) Instar al Govern de l’Estat perquè equipari el descompte de resident de transport marítim interinsular (25%) al del transport aeri (actualment 50%). Lluitar per què la bonificació estatal en les tarifes dels serveis regulars interinsulars impulsin el transport marítim. Transmetre la necessitat de bonificar els vehicles dels residents i agilitar la gestió operativa prenent com a referència el transport aeri.

4) Sol•licitar al Govern Central la ampliació del descompte de residents als residents no comunitaris.

5) Transmetre a l’Autoritat Portuària i a Ports de les Illes les necessitats per la millora dels serveis terrestres a les estacions marítimes i incrementar les línees d’atracament.


6) Mantenir contactes amb totes les navieres que operen a les Illes per tal de millorar els serveis:

a) estudiar la possibilitat de noves rutes
b) estudiar la necessitat de més freqüències
c) estudiar l’adequació dels horaris

Transport aeri

1- Desenvolupar les competències actuals en heliports i aeròdroms.

2- Continuar estudiant les fórmules de cogestió aeroportuària.

3- Analitzar, conjuntament amb el Ministeri de Foment, la necessitat de la implementació d’una declaració de Servei Públic entre Eivissa i Menorca i Madrid i Barcelona, els mesos d’hivern.


4- Estudiar millores del transport aeri interinsular: A) Fer un seguiment, conjuntament amb el Ministeri de Foment, de la modificació de la Declaració d’Obligació de servei públic i instar-ne la seva aplicació. B) Estudiar la conveniència d’aplicar un nou model de declaració.

5- Transmetre a AENA la necessitat d’ introduir millores als aeroports per tal de millorar el transport interinsular.
a. Agilitzar l’embarcament amb un tractament diferenciat
b. Apropar els avions a l’edifici terminal.


6. Mantenir contactes amb totes les companyies aèries que operen a les Illes, per
tal d’assegurar la connectivitat de les Balears.

7. Demanar al Govern Central l’ampliació del descompte de residents als residents no-comunitaris.Palma, 8 de juliol de 2008
 
 

Sede Central de UGT Baleares

Dirección: Calle Font i Monteros, 8

Código Postal: 07003 Palma de Mallorca

Teléfono: 971 764 488 Fax: 971 204 084

UGT Baleares  |  Contacto

Powered by SD-a.com